Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 115
Strona głowna  /  PROCEDURA COVID 19
PROCEDURA COVID 19

 

 

Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 115 w Krakowie

 z dnia 28.08.2020 r.

 

AKTUALIZACJA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

w Samorządowym Przedszkolu Nr 115

 w Krakowie

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);
 3. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  z 02.03.2020r   ( Dz. U. 2020 poz. 374)
 4. Na podstawie art.8a ust.5 pkt. 2  ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej      i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

CEL PROCEDURY

 

Procedury mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2)   w  przedszkolu oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

ZAKRES PROCEDURY:

Procedury dotyczą sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie przedszkola.

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dyrektor:

 1. Powiadamia telefonicznie rodziców dziecka, u którego występuje podejrzenie zachorowania.
 2. Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu zachorowania lub zachorowaniu.

 

  Rodzice (opiekunowie prawni):

 1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa.
 2. Stosują się do zasad zawartych w procedurze bezpieczeństwa.
 3. Podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.
 4. Aktualizują numery telefonów, dzięki którym przedszkole może skontaktować się   z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 5. Do przedszkola przyprowadzają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną
 6. Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi  o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).

 

Nauczyciele:

 1. Informują dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka o podejrzeniu zachorowania.
 2. Zobowiązani są do przeprowadzenia zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania.
 3. Zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie dzieci.
 4.  Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi   o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).

 

Personel obsługowy:

 1. Przestrzega narzuconego reżimu sanitarnego.
 2. Niezwłocznie informuje dyrektora o kontakcie z podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).

 

Sposób prezentacji procedur

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie wszystkich rodziców oraz pracowników przedszkola z treścią niniejszej procedury.

 

 Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

 1. PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU PRZEDSZKOLA

1.Wyposażenie przedszkola w środki higieniczno-sanitarne do bieżącego funkcjonowania przedszkola:

 1. zakup atestowanych płynów do dezynfekcji rąk, urządzeń, zabawek, powierzchni;
 2. w razie potrzeby zakupienie termometru bezdotykowego;
 3. organizacja    izolatorium: dla dzieci i pracowników przedszkola.

2.  Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:

 1. zakup i przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe;
 2. zapoznanie z instrukcją wykorzystania środków indywidualnej ochrony osobistej;
 3. zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje.

3. Przygotowanie pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego:

 1. oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID-19;
 2. dezynfekcja zabawek i pomieszczeń przedszkola;
 3. dezynfekcja urządzeń w ogrodzie przedszkolnym;
 4. usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą dzieci, zabawek i pomocy nie nadających się do dezynfekcji lub skutecznego uprania;
 5. w miarę możliwości usunięcie wykładzin dywanowych, pozostawione będą dezynfekowane parownicą;
 6. wydzielenie miejsca przyjmowania dzieci;
 7. przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do przedszkola.

 

II. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA.

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 17.00.
 2. W przedszkolu, funkcjonuje 5 grup. W jednej grupie może przebywać 25 dzieci. Poszczególne grupy funkcjonują w stałych godzinach i w wyznaczonych, w miarę możliwości, stałych salach wg harmonogramu.
 3. Godziny funkcjonowania poszczególnych grup są, w miarę możliwości,  godzinami przyjmowania i odbioru dziecka z przedszkola.
 1. W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele/opiekunowie.
 2. Grupy dzieci najmłodszych  będą miały organizowane leżakowanie.
 3. W miarę potrzeb i możliwości powierzchnia ogrodu   zostanie podzielona na 2 strefy zabaw dla dzieci.
 4. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu maksymalnej odległości wynikających z przepisów GIS w ogrodzie przedszkolnym.
 5. Grupy wychodzą na zewnątrz tylko zgodnie z ustalonym grafikiem i przedziałem godzinowym. Każdy nauczyciel ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego przedziału godzinowego. Przedziały godzinowe przebywania na zewnątrz zostają ustalone tak, aby uniemożliwić spotykanie się/mijanie grup w ciągach komunikacyjnych. Jeżeli na zewnątrz przebywają jednocześnie dwie grupy, należy zajęcia zorganizować tak, aby przebywały one w innych obszarach ogrodu przedszkola i aby ograniczyć możliwości kontaktu dzieci   i opiekunów z poszczególnych grup.
 6. Istnieje możliwość zamiany godzin wyjścia na zewnątrz pomiędzy grupami po wcześniejszym ustaleniu.
 7. Zabrania się  organizowania wyjść poza teren przedszkola. tj. spacery, wycieczki, wystawy, kino itp.
 8. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym powinien być codziennie czyszczony z użyciem detergentów lub dezynfekowany przed wejściem dzieci.
 9. W przypadku korzystania z tych samych urządzeń przez dwie grupy, czyszczenie powinno odbyć  się przed korzystaniem przez kolejną grupę.
 10. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw Dyrektor Przedszkola zarządzi wyłączenie z użytku placu zabaw.
 11. Pomieszczenia przedszkola będą utrzymywane w czystości zgodnie  z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.
 12. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 13. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.
 14. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.
 15. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach takie osoby  mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach lub zdezynfekowane dłonie.
 16. Personel przedszkola powinien zachować dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.

 

III.  ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci różnych przedmiotów lub zabawek z domu oraz zabieranie zabawek z przedszkola z wyłączeniem dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

 

 1. Rodzice zobowiązani są:
 1. do przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną;
 2. ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
 3. stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie przedszkola min. 2 m;
 4. udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
 5. udzielenia aktualnego numeru telefonu, z którym przedszkole ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami;
 6. do wskazania godzin odbioru dziecka;
 7. do przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych przez siebie godzinach i w miarę możliwości w godzinach funkcjonowania  grup, do których uczęszcza dziecko.
 1. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe. Rodzic/opiekun prawny wchodzący do  przedszkola zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór dzieci, dezynfekcja rąk
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 3. Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko do części wspólnej wyznaczonej przez przedszkole (szatnia). Po odebraniu dziecka, rodzic  jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.
 4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej zgody na mierzenie temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 5. W przypadku podwyższonej temperatury / graniczna 37°C/ lub innych objawów chorobowych np. kaszel, katar dziecko nie będzie mogło zostać w przedszkolu.
 6. Dziecko z niepokojącymi objawami choroby jw. będzie izolowane w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i natychmiast będą powiadamiani rodzice w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. Do czasu przybycia rodzica, dziecko będzie pod opieką, wyznaczonego przez dyrektora, pracownika przedszkola. Pracownik zobowiązany jest zachować dystans społeczny 2 m.

 

IV. ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ  W PRZEDSZKOLU.

 1. W miarę możliwości każdy nauczyciel i pracownik obsługi ma pod opieką tę samą grupę dzieci z uwzględnieniem zmianowości.
 2. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w stałej sali.
 3. W sali, w której przebywają dzieci znajdują się tylko zabawki, przedmioty i sprzęty, które  można skutecznie dezynfekować lub uprać.
 4. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom  zasady obowiązujące w przedszkolu i konieczność ich stosowania m.in.:
 1. częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach;
 2. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.
 1. Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego.
 2. Nauczyciele przestrzegają ustalonego harmonogramu korzystania poszczególnych grup z ogrodu przedszkolnego w celu uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 3. Nauczyciele wspólnie z woźną oddziałową ustalą godziny wietrzenia sali .
 4. Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zabaw dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci  w sali.
 5. Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
 6. Nauczyciele, personel obsługujący przedszkole powinni korzystać z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami przedszkola.
 7. W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne stosowanie dystansu społecznego, min. 1,5m.
 8. Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.
 9. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub poczty email.  W wyjątkowych sytuacjach spotykają się z rodzicem z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 10. Telefony komórkowe powinny być zabezpieczone przed dostępem dla dzieci.

 

V. ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA.

 1. Pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego min. 2m. W przypadku nie możności zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych.
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 3. Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z produktami bez opakowań.
 4. Personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum
  60 °C i wyparzać.
 6. Posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni na ladę i przekazywane   pracownikom obsługi z zachowaniem wymaganego dystansu. Przygotowane posiłki są przynoszone do sali. Posiłki wydawane będą tylko i wyłącznie w ustalonych godzinach, w/g jadłospisu.
 7. Pracownik obsługi przedszkola po dokładnym umyciu rąk, zgodnie z instrukcją przystępuje do podania posiłku dzieciom. Po spożyciu przez dzieci posiłków oddaje naczynia  do kuchni.
 8. Po zakończonym posiłku należy zdezynfekować używane powierzchnie i sprzęty – szczególnie blaty stołów, blaty kuchenne, powierzchnie krzeseł, wózki kelnerskie.
 9. Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP.
 10. Korzystanie z usług sprawdzonych dostawców.
 11. Przestrzeganie zasad bezpiecznego odbioru towarów od dostawcy.

 

VI. ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI.

 1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego 1,5m.
 2. Pracownik, oddelegowany do przyjmowania i wydawania dzieci zobowiązany jest do:
 1. stosowania środków ochrony osobistej /maseczka ochronna, przyłbica, rękawiczki/;
 2. przestrzegania ilości osób znajdujących się w wyznaczonym miejscu odbioru dzieci (1 osoba dorosła i dziecko lub rodzeństwo );
 3. nieprzyjmowanie dzieci z objawami choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura – graniczna 37°C);
 4. pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu dziecku w szatni;
 5. przekazania dziecka bezpośrednio do nauczyciela danej grupy.
 1. Do obowiązków  woźnych oddziałowych poszczególnych grup należy  w szczególności:
 1. regularne mycie rąk wodą z mydłem;
 2. pomoc nauczycielowi szczególnie w czasie wykonywania przez dzieci czynności higienicznych, organizacji zajęć oraz wyjść do ogrodu;
 3. stosowanie odzieży ochronnej, maseczek, przyłbic, w ewentualnych przypadkach fartucha;
 4. wietrzenie sali w cyklach ustalonych z nauczycielem prowadzącym grupę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
 5. ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami przedszkola;
 6. dezynfekowanie zabawek, mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy;
 7. utrzymanie w czystości i dezynfekowanie w dodatkowo przydzielonej powierzchni wg ustalonego harmonogramu w szczególności: blatów, podłóg, urządzeń sportowych, włączników, klamek, poręczy;
 8. pobieranie i porcjowanie posiłków bezpośrednio przed konsumpcją, nakrywania do posiłku na chwilę przed porcjowaniem;
 9. zgłaszanie złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami u których stwierdzono COVID-19;
 10. systematyczne prowadzenie monitoringu wykonywanych czynności.

 

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA.

 1. Do przedszkola może przychodzić jedynie zdrowa osoba, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,  oddziałem zakaźnym a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić na pod nr 999 lub 112
   i poinformować , że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W miarę  możliwości nie  należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personel powyżej 60. roku życia lub  z istotnych problemów zdrowotnych.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5.  Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym można odizolować osobę
  w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych( izolatorium).
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i MZ, dostępnych na stronie gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  KORONAWIRUSEM U DZIECI.

1.  W przypadku zauważenia objawów:

a)       gorączka powyżej 37oC;

b)       kaszel;

c)       duszności.

2.  Zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka – jak najszybciej.

3.  Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej  izolatce. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska, przyłbica). Zalecana  odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

4.  O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną    w Krakowie, Organ prowadzący-Wydział Edukacji.

5. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję
     o dalszym postępowaniu.
6.  Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, Organem prowadzącym
     i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców  i pracowników przedszkola.
7.  W przypadku ewentualnych objawów u personelu przedszkola, należy stosować się do      odpowiednich punktów powyższej procedury .

 

 

 

 

 

 

Niniejsza procedura obowiązuje od 01.09.2020

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

w Samorządowym Przedszkolu Nr 115

 w Krakowie

 


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);
 4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  z 02.03.2020r   ( Dz. U. 2020 poz. 374)
 5. Na podstawie art.8a ust.5 pkt 2  ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.  z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej   i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

CEL PROCEDURY

 

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w  przedszkolu oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

ZAKRES PROCEDURY:

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie przedszkola.

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dyrektor:

 1. Powiadamia telefonicznie rodziców dziecka u którego występuje podejrzenie zachorowania.
 2. Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu.

  Rodzice (opiekunowie prawni):

 1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa .
 2. Stosują się do zasad zawartych w procedurze bezpieczeństwa.
 3. Podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.
 4. Aktualizują numery telefonów, dzięki którym przedszkole może skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 5. Nie przyprowadzają do przedszkola dzieci chorych.
 6. Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2)

Nauczyciele:

 1. Informują dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka o podejrzeniu zachorowania.
 2. Zobowiązani są do przeprowadzenia zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania.
 3. Zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie dzieci.
 4.  Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2)

Personel obsługowy:

 1. Przestrzega narzuconego reżimu sanitarnego.
 2. Niezwłocznie informuje dyrektora o kontakcie z podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).

Sposób prezentacji procedury.

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie wszystkich rodziców oraz pracowników przedszkola z treścią niniejszej procedury.

 Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

I. PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU PRZEDSZKOLA DO PONOWNEGO OTWARCIA.

 1. Wyposażenie przedszkola w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego funkcjonowania przedszkola:
 1. zakup atestowanych płynów do dezynfekcji rąk, urządzeń, zabawek, powierzchni;
 2. w razie potrzeby zakupienie termometru bezdotykowego;
 3. organizacja  2  izolatek : dla dzieci i pracowników przedszkola.

2.  Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:

 1. zakup i przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe;
 2. zapoznanie z instrukcją wykorzystania środków indywidualnej ochrony osobistej;
 3. zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje.

3. Przygotowanie pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego:

 1. oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID-19;
 2. dezynfekcja zabawek i pomieszczeń przedszkola;
 3. dezynfekcja urządzeń w ogrodzie przedszkolnym;
 4. usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą dzieci zabawek i pomocy nie nadających się do dezynfekcji lub skutecznego uprania;
 5. w miarę możliwości usunięcie wykładzin dywanowych;
 6. wydzielenie miejsca przyjmowania dzieci;
 7. przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do przedszkola;

 

II. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA.

 1. W związku z możliwością uczęszczania do przedszkola ograniczonej liczby dzieci, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Rodzice, którzy wyrażą wolę korzystania przez dziecko z usług przedszkola w tym czasie zobowiązani są wypełnić WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI KORZYSTANIA DZIECKA Z USŁUG PRZEDSZKOLA (załącznik nr 1) oraz oświadczenie rodzica (załącznik nr 2) w czasie epidemii COVID-19 i przesłać na adres mailowy przedszkola:  przedszkole115@poczta.fm
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30  do 17.00.
 4. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe liczące maksymalnie 12 dzieci (minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna).  
 5. Poszczególne grupy funkcjonują w stałych godzinach i w wyznaczonych stałych salach według harmonogramu pracy oddziałów:

Grupa I -7.00- 16.30 (piątek 7.00 -16.00)

Grupa II – 7.00- 17.00

Grupa III – 6.30- 16.30

Grupa IV – 7.00- 16.00

 1. Godziny funkcjonowania poszczególnych grup są godzinami przyjmowania i odbioru dziecka z przedszkola.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele/opiekunowie.
 3. Grupy dzieci najmłodszych nie będą miały organizowanego leżakowania, nie będą też organizowane tzw. zajęcia relaksacyjne, poobiedni odpoczynek w grupach starszych.
 4. W miarę potrzeb powierzchnia ogrodu zostanie podzielona na strefy zabaw dla każdej grupy.
 5. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu maksymalnej odległości wynikających z przepisów GIS na przylegającym ogrodzie przedszkolnym.
 6. Grupy wychodzą na zewnątrz tylko zgodnie z ustalonym grafikiem i przedziałem godzinowym. Każdy nauczyciel ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego przedziału godzinowego. Przedziały godzinowe przebywania na zewnątrz zostają ustalone tak, aby uniemożliwić spotykanie się/mijanie grup w ciągach komunikacyjnych. Jeżeli na zewnątrz przebywają jednocześnie dwie grupy, należy zajęcia zorganizować tak, aby przebywały one w innych obszarach na terenie przedszkola i aby nie było możliwości kontaktu dzieci i opiekunów z poszczególnych grup.
 7. Istnieje możliwość zamiany godzin wyjścia na zewnątrz pomiędzy grupami po wcześniejszym ustaleniu.
 8. Zabrania się  organizowania wyjść poza teren przedszkola. tj. spacery, wycieczki, wystawy, kino itp.
 9. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym powinien być codziennie czyszczony z użyciem detergentów lub dezynfekowany przed wejściem dzieci.
 10. W przypadku zmianowości grup i korzystania z tych samych urządzeń, czyszczenie powinno odbyć  się przed korzystaniem przez kolejną grupę.
 11. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw dyrektor przedszkola zarządzi wyłączenie z użytku niektórych urządzeń w ogrodzie przedszkolnym.
 12.  Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci różnych przedmiotów lub zabawek z domu oraz zabieranie zabawek z przedszkola.
 13. Pomieszczenia przedszkola będą utrzymywane w czystości zgodnie  z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.
 14. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 15. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.
 16. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.
 17. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek na dłoniach oraz zdezynfekowanie dłoni.
 18. Personel przedszkola powinien zachować dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.

 

III.  ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 1. Rodzice zobowiązani są:
 1. do przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną;
 2. udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia/ o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu;
 3. ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
 4. stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie przedszkola;
 5. udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
 6. udzielenia aktualnego numeru telefonu, z którym przedszkole ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami;
 7. do wskazania godzin przyprowadzania i odbioru dziecka;
 8. do przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych przez siebie godzinach funkcjonowania grupy, do której uczęszcza dziecko.
 1. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe. Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem przedszkola na odbiór dziecka zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór dzieci.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 3. Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko do części wspólnej wyznaczonej przez przedszkole. Po odebraniu dziecka rodzic  jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.
 4. W obecności rodzica dziecko ma mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury / graniczna 37°C/ lub innych objawów chorobowych np. kaszel, katar dziecko nie będzie mogło zostać w przedszkolu.
 5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej zgody na mierzenie temperatury dziecka.
 6. Rodzic/opiekun prawny przekazuje pracownikowi  podpisane oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2  do procedury.

 

IV ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU.

 1. W miarę możliwości każdy nauczyciel i pracownik obsługi ma pod opieką tą samą grupę dzieci z uwzględnieniem zmianowości.
 2. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w stałej sali.
 3. W momencie deklaracji przez rodzica/opiekuna prawnego chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach, dziecko zostaje przypisane do danej grupy. Nie ma możliwości rotacji dzieci  w grupach.
 4. Nauczyciele przede wszystkim będą pełnić funkcje opiekuńcze, istnieje możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem wymogów sanitarnych / dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/.
 5. W sali, w której przebywają dzieci znajdują się tylko zabawki, przedmioty i sprzęty, którego  można skutecznie dezynfekować lub uprać.
 6. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu i konieczność ich stosowania m.in.:
 1. częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach;
 2. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.
 1. Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego.
 2. Nauczyciele przestrzegają ustalonego harmonogramu korzystania poszczególnych grup z ogrodu przedszkolnego i innych pomieszczeń w celu uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 3. Nauczyciele wspólnie z woźną oddziałową ustalą godziny wietrzenia sal oraz wyjścia do ogrodu w miarę możliwości.
 4. Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zabaw dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci  w sali.
 5. Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
 6. Nauczyciele, personel obsługujący przedszkole powinni korzystać z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami przedszkola.
 7. W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne stosowanie dystansu społecznego.
 8. Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.
 9. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub poczty email.
 10. Telefony komórkowe powinny być zabezpieczone przed dostępem dzieci.

 

V. ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA.

 1. Pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego min. 2m. W przypadku nie możności zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych.
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 3. Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z produktami bez opakowań.
 4. Personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 °C i wyparzać.
 6. Posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni na blaty kuchenne i przekazywane   pracownikom obsługi z zachowaniem wymaganego dystansu. Przygotowane posiłki są przynoszone do sal.
 7. Pracownik obsługi przedszkola po dokładnym umyciu rąk, zgodnie z instrukcją przystępuje do podania posiłku dzieciom. Po spożyciu przez dzieci posiłków oddaje naczynia  do kuchni.
 8. Po zakończonym posiłku należy zdezynfekować używane powierzchnie i sprzęty – szczególnie blaty stołów, blaty kuchenne, powierzchnie krzeseł.
 9. Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP.
 10. Korzystanie z usług sprawdzonych dostawców.
 11. Przestrzeganie zasad bezpiecznego odbioru towarów od dostawcy.

 

VI. ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI.

 1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego.
 2. Pracownik, oddelegowany do przyjmowania i wydawania dzieci zobowiązany jest do:
 1. stosowania środków ochrony osobistej /maseczka ochronna, rękawiczki/;
 2. przestrzegania ilości osób znajdujących się w wyznaczonym miejscu odbioru dzieci (1 osoba dorosła i dziecko lub rodzeństwo );
 3. dokonania pomiaru temperatury dzieciom przy pomocy termometru bezdotykowego;
 4. nieprzyjmowanie dzieci z objawami choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura – graniczna 37°C);
 5. pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu dziecku w szatni;
 6. przekazania dziecka bezpośrednio do nauczyciela danej grupy.
 1. Do obowiązków pomocy nauczyciela, woźnych oddziałowych poszczególnych grup należy w szczególności:

regularne mycie rąk wodą z mydłem;

 1. pomoc nauczycielowi szczególnie w czasie wykonywania przez dzieci czynności higienicznych, organizacji zajęć oraz wyjść do ogrodu;
 2. stosowanie odzieży ochronnej, maseczek, przyłbic, w ewentualnych przypadkach fartucha;
 3. wietrzenie sal w cyklach ustalonych z nauczycielem prowadzącym grupę co najmniej raz na godzinę,
  w czasie przerwy a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
 4. ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami przedszkola;
 5. dezynfekowanie zabawek, mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy;
 6. utrzymanie w czystości i dezynfekowanie w dodatkowo przydzielonej powierzchni wg ustalonego harmonogramu w szczególności: blatów, podłóg, urządzeń sportowych, włączników, klamek, poręczy;
 7. pobieranie i porcjowanie posiłków bezpośrednio przed konsumpcją, nakrywania do posiłku na chwilę przed porcjowaniem;
 8. zgłaszanie złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami u których stwierdzono COVID-19;
 9. systematyczne prowadzenie monitoringu wykonywanych czynności.

 

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA.

 1. Do przedszkola może przychodzić jedynie zdrowa osoba, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personel powyżej 60. roku życia lub z istotnych problemów zdrowotnych.
 3. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych( do tzw. Izolatki dla personelu).
 4.  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną   i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.   PSSE w Krakowie  ul. Makuszyńskiego 9 31-572 Kraków telefon 12 644 09 35, 12 644 91 33, 12 684 40 32
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  KORONAWIRUSEM U DZIECI.

1.  W przypadku zauważenia objawów:

a)       gorączka powyżej 38oC;

b)       kaszel;

c)       duszności.

     zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka – jak najszybciej.

2.  Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce. Dziecko   pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do  założenia stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska, przyłbica). Zalecana  odległość od dziecka – 2m. We  wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

3.  O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie tel. 12 644 09 35, 12 644 91 33, 12 684 40 32,  Organ    prowadzący  tel: 12 616 52 00 ,  Małopolskiego Kuratora Oświaty tel.: 12  448 11 10

4.   Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym    postępowaniu.
6.  Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, Organem prowadzącym,  Małopolskim Kuratorem Oświaty i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.
7.  W przypadku ewentualnych objawów u personelu przedszkola, należy stosować się do odpowiednich punktów    powyższej procedury .

 

 

 

Niniejsza procedura obowiązuje od 07.05 2020 r.

 

 

 

Załącznik nr 1

WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA  DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA

NR 115  w Krakowie W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………….……………………………………………………………….

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc ( liczba dzieci w grupie – do 12, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2), ustala się kolejność przyjęć w oparciu o  następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa

TAK

NIE

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*: miejsce zatrudnienia……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 

 

 1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: miejsce zatrudnienia………………………………………………

 

 

 1. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: miejsce zatrudnienia……………………………………………………

 

 

 1. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: miejsce zatrudnienia ….........................................

 

 

 

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Deklaruję  chęć skorzystania z opieki przedszkolnej od dnia ……………………..

 

W godzinach: ………………………………………………..

 

Dziecko będzie korzystać z następujących posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek/podkreślić/

 

 

Zapoznałem się i akceptuję Procedurę Bezpieczeństwa obowiązującą w Samorządowym Przedszkolu nr  115 w Krakowie.

 

Oświadczam, że dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

 1.…………..………………………………                                      2. ….……………………………………….

     Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego                                               Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

                                                                Załącznik nr 2

              Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do
                                          Samorządowego Przedszkola Nr 115 w Krakowie

 

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w  czasie trwania epidemii COVID-19 obowiązujące przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu  i innych dzieci w przedszkolu  COVID-19.
 3. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkie dzieci wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.
 4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie jego pobytu w przedszkolu.
 8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza przedszkole podczas pobytu w przedszkolu.
 10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami dziecko będzie przyjmowane w wyznaczonym miejscu. W przypadku gdy będzie więcej dzieci będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami przedszkola w bezpiecznej odległości.
 11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
 12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Przedszkola.
 13. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrektor Przedszkola w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie przedszkola dostępnymi dla Rodziców.
 14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
 15. Numer telefonu rodzica do tzw. „szybkiego kontaktu”………………………………….

                                    

Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

 

     1.…………..…………….…………                                   2. ….……….…………………………

     Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego                                               Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-11